Nhóm làm việc Phi chính phủ về Biến đổi Khí hậu (CCWG)


Đăng lúc: 10:08:43 23/08/2016 - Đã Đọc: 631
Nhóm làm việc Phi chính phủ về biến đổi khí hậu (CCWG) được thành lập vào tháng 2/2008, là một diễn đàn cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Phi chính phủ quốc tế tham gia tích cực các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. CCWG đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối các tổ chức Phi chính phủ cùng tham gia giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở một số lĩnh vực và chủ đề khác nhau. CCWG hoan nghênh sự tham gia đóng góp của tất cả các tổ chức Phi chính phủ quốc tế, phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức có quan tâm.

Mục đích của CCWG

CCWG góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân nghèo Việt Nam trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua hoạt động điều phối, vận động chính sách các tổ chức phi chính phủ, nâng cao năng lực ứng phó với biển đổi khí hậu một cách bền vững về môi trường và kinh tế, công bằng về mặt xã hội.

Các Mục tiêu chính của CCWG

  • Điều Phối

Điều phối và chia sẻ những sáng kiến và kiến thức của các tổ chức Phi chính phủ về biến đổi khí hậu nhằm tối đa hoá tác động và giảm thiểu sự chồng chéo thông qua các diễn đàn dành cho các tổ chức chính phủ và quốc tế và Việt Nam.

  • Vận động chính sách

Tạo cơ cấu để các tổ chức phi chính phủ xây dựng chương trình vận động chính sách chung về biến đổi khí hậu và phát triển mối quan hệ giữa các tổ chức phi chính phủ với các nhà hoạch định chính sách (chính phủ/nhà tài trợ/doanh nghiệp/và các tổ chức khác) nhằm điều phối, đối thoại và tham vấn các vấn đề liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu và sự tham gia trong tiến trình xây dựng chính sách cấp quốc gia và cấp vùng.

  • Nâng cao năng lực

Nhằm đảm bảo các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam có khả năng tiếp cận với thông tin, đào tạo, các sự kiện và cơ hội tài trợ liên quan đến biến đổi khí hậu và hỗ trợ cho các hoạt động của tổ chức phi chính phủ thành viên.

CCWG bao gồm nhóm nòng cốt giúp đưa ra các quyết định quan trọng, giải quyết các vấn đề hành chính và các hoạt động của nhóm. Các tổ chức thành viên của nhóm nòng cốt năm 2009 bao gồm: Trung tâm dữ liệu phi chính phủ, Oxfam, CARE, RECOFTC; CRS, SNV, EMW, WWF, Challenge to Change và SRD. Ngoài nhóm nòng cốt, CCWG còn bao gồm 3 nhóm chuyên đề: Thích ứng với BĐKH, Thay đổi Nhận thức và Hành vi với vấn đề BĐKH và Giảm nhẹ BĐKH. Các nhóm chuyên đề có các buổi gặp riêng để trao đổi các thông tin cần thiết và các ý tưởng, sau đó báo cáo lại với nhóm nòng cốt.

Thông tin chi tiết xem tại: http://adc.org.vn/english/index.php?com=bai-viet&id_cate=18&at=53

Nhà tài trợ và Đối tác