Nhóm công tác về Dân tộc Thiểu số (EMWG)


Đăng lúc: 08:04:08 12/04/2017 - Đã Đọc: 481
Nhóm công tác về Dân tộc Thiểu số (EMWG) được thành lập dựa trên sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường những nỗ lực của chính quyền trong việc cải thiện cuộc sống của cộng đồng người dân tộc thiểu số.

Nhóm công tác về Dân tộc Thiểu số (EMWG) đóng vai trò như một diễn đàn cho các tổ chức phi Chính phủ, các cơ quan phát triển và chuyên gia nhằm trao đổi thông tin và bài học về cách thức cải tiến chính sách phát triển và hoạt động thực tế đem lại lợi ích cho Dân tộc Thiểu số.

Mục tiêu cao nhất của Nhóm là cải thiện sinh kế của người Dân tộc thiểu số bằng cách tăng cường những hoạt động hỗ trợ của các tổ chức thành viên và xây dựng năng lực cho người Dân tộc Thiểu số để họ tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình phát triển

Những mục tiêu cụ thể của nhóm:

Chia sẻ và quảng bá thông tin: Nhóm công tác về Dân tộc Thiểu số hoạt động như một diễn đàn thảo luận vấn đề liên quan đến phát triển của cộng đồng Dân tộc Thiểu số ở Việt Nam. Nhóm cũng phổ biến rộng rãi thông tin về luật, chính sách, nghiên cứu và tài liệu liên quan đến Dân tộc Thiểu số.

Thúc đẩy chia sẻ sáng kiến, bài học kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên:

Những người tham gia Nhóm sẽ chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tế nhằm tăng cường ảnh hưởng (số lượng và chất lượng) của các chương trình can thiệp tại cộng đồng.

Đối thoại chính sáchChia sẻ kinh nghiệm và thông tin liên quan đến Dân tộc Thiểu số để hướng tới những thay đổi tích cực trong hoạt động chính sách giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức đối tác. Nhóm cũng là nơi diễn ra các chương trình đối thoại chính sách với chính phủ, các nhà tài trợ và tổ chức liên quan.

Nâng cao tiếng nói của người dân tộc thiểu số: Nhóm cung cấp cơ chế khác nhau cho người thiểu số đưa ra ý kiến, quan điểm về các chương trình phát triển và ảnh hưởng của những chính sách và chương trình đó đến cuộc sống của họ.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.ngocentre.org.vn/emwg

Nhà tài trợ và Đối tác