Xây dựng khu bảo tồn để gìn giữ tài nguyên thiên nhiên dựa vào Sinh thái cảnh quanh – Dự án PARC


Đăng lúc: 15:05:01 20/05/2016 - Đã Đọc: 743
Nhà tài trợ: UNDP và GEF

Thời gian thực hiện: 1999-2004

Địa điểm thực hiện: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Đắc Lắc

Mục đích của dự án là để củng cố bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực được bảo vệ thông qua áp dụng phương pháp: lồng ghép giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội.

Trung tâm đã thực hiện các hoạt động như: quy hoạch sử dụng đất và phân bổ đất, phát triển Lâm nghiệp, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, và tạo thu nhập từ rừng.

Nhà tài trợ và Đối tác