Nghiên cứu ứng dụng thông tin khí tượng nông nghiệp trong sản xuất nông nghiệp ứng phó với Biến đổi khí hậu


Đăng lúc: 16:05:58 20/05/2016 - Đã Đọc: 3187
Nhà tài trợ: Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 9/2014-12/2015

Địa điểm: huyện Chợ Mới, Bắc Kạn

Ngânsách: 50.000 USD

Mục tiêu: Nâng cao năng lực thích ứng BĐKH và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cộng đồng người DTTS tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn trong sản xuất nông lâm nghiệp.

Kết quả chính:

  • 10 cán bộ tỉnh, 15 cán bộ huyện, 40 cán bộ xã, it nhất 7.000 hộ dân tại huyện Chợ Mới được nâng cao năng lực về thích ứng BĐKH và sử dụng thông tin KTNN trong thích ứng BĐKH tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
  • Xây dựng được 01 Bản đồ phân vùng khí tượng nông nghiệp cho toàn huyện Chợ Mới, chi tiết tới các tiểu vùng khí hậu nông nghiệp nhằm khuyến cáo cây trồng cho các địa phương.
  • Xây dựng được Kịch bản mùa vụ có tính đến yếu tố Biến đổi khí hậu cho huyện Chợ Mới theo từng tiểu vùng khí hậu nông nghiệp. Xuất bản các bản tin khí tượng nông nghiệp hàng tháng và theo vụ, phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp cho người dân và chính quyền địa phương trên địa bàn.
  • Xây dựng sổ tay Hướng dẫn sử dụng thông tin Khí tượng Nông nghiệp cho người dân và chính quyền địa phương huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; và Nâng cao năng lực sử dụng các tài liệu cho chính quyền địa phương và cộng đồng.

Tác động xã hội:

Các hoạt động này được tiến hành song song với các hoạt động của các dự án sinh kế, đảm bảo được tính bền vững và sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ.

Nâng cao năng lực thích ứng BĐKH cho phụ nữ DTTS và giảm áp lực lên đôi vai người phụ nữ tăng bình đẳng giới trong cộng đồng. Bên cạnh đó, trẻ em được đi học đầy đủ và xã hội phát triển bền vững.

Nhà tài trợ và Đối tác