Nâng cao năng lực nghiên cứu về Biến đổi khí hậu cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam


Đăng lúc: 16:05:31 20/05/2016 - Đã Đọc: 3096
Nhà tài trợ: Asian - Pacific Network for the Global Change Research (APN)

Thời gian thực hiện: 2014-2015

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD)

Đơn vị phối hợp: Trung tâm ADC

Tổng kinh phí: 400.000 USD

Mục tiêu:

  • Nâng cao năng lực cho các tổ chức NGOs/sử dụng các kiến thức đã được học từ các khác tập huấn và áp dụng vào trong các mô hình thực tế (câu chuyện điển hình)/ Viết báo cáo đánh giá (chủ đề của nghiên cứu phải phù hợp với bối cảnh ứng phó với BĐKH, bao gồm cả thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
  • Các phát hiện chính và kết quả của các nghiên cứu được chia sẻ với các tổ chức và hội thảo, diễn đàn về BĐKH cho việc xây dựng chính sách tại Việt Nam.
  • Các câu chuyện điển hình được lựa chọn sẽ được xuất bản trong mạng lưới APN (khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

Kết quả chính: (ADC lead)

  • Nghiên cứu khả năng nhân rộng các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH đã được thí điểm thành công tại tỉnh Bắc Kạn thông qua các chương trình, chính sách phát triển hiện tại và tương lai.
  • 01 Báo cáo nghiên cứu đánh giá khả năng nhân rộng mô hình thông qua các chính sách được hoàn thiện và sẽ được chia sẻ trong thời gian tới.

Nhà tài trợ và Đối tác